...

รายงานการเดินทางไปราชาร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2559 โครงการมหกรรมการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และดนตรีแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 การจัดงานเผยแพร่แลกเปลี่ยนนาฏศิลป์ – ดนตรี ณ หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์

(จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง)